Ochrana osobných údajov GDPR


podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)


Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí, používame ich zásadne v súlade so zákonnými pravidlami tak, aby sme chránili Vaše súkromie a aby neboli narušené Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Tento dokument poskytuje podrobné informácie o tom, prečo a na aké účely vaše osobné údaje spracúvame, o právach, ktoré v súvislosti s ich spracúvaním máte, ale aj iné informácie, ktoré pre vás môžu byť v spojení so spracúvaním Vašich osobných údajov dôležité.


Prevádzkovateľ vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov:

DAGMI s.r.o.

Sídlo: Doležalova 3424/15, 821 04 Bratislava

IČO: 46870881

V mene ktorej koná: Ing. Dagmara Ježová

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sro, vložka číslo: 84831/B

E-mail : dagmi

@dagmi.sk

Tel.: 0903 030 103


Dotknutá osoba:

Je fyzická osoba identifikovaná alebo identifikovateľná, t.j. osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby,


Osobné údaje:

sú akékoľvek informácie týkajúce sa dotknutej osoby.

Predmet spracúvania osobných údajov:

-           vykonanie opatrení na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy

-           plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou


Účel spracúvania osobných údajov:

 1. Pri uzatvorení zmluvy s klientom v súvislosti s poskytovaním  realitných služieb a ďalších služieb súvisiacich s predajom, prenájmom a kúpou nehnuteľnosti .
 2. Realitná kancelária je  povinná identifikovať klienta  na základe rodného čísla resp. dátumu narodenia), adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla preukazu totožnosti. Na základe predchádzania rizikám je realitná kancelária oprávnená požadovať ďalšie osobné údaje, napríklad telefónne číslo, adresu pre doručovanie elektronickej pošty, údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi....
 3. Plnenie záväzkov, práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv vrátane predzmluvných vzťahov, evidencia zmlúv.
 4. Plnenie povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných zákonov v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa.
 5. Spracúvanie osobných údajov za účelom realizácie inzercie cez internetové realitné portály, t.j. ponuka nehnuteľností za účelom ich predaja, kúpy, pričom právnym základom pre zverejnenie je  súhlas dotknutej osoby.
 6. Evidencia pošty elektronickou alebo papierovou formou a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa.
 7. Reklama a marketing služieb a produktov prevádzkovateľa.


Doba spracúvania osobných údajov

Doba spracúvania osobných údajov  je vo všeobecnosti ohraničená trvaním práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.  

Po skončení doby nevyhnutnej na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, budú osobné údaje dotknutej osoby vymazané.

Účtovné a daňové doklady prevádzkovateľ uchováva v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.


Právny základ spracúvania osobných údajov:

 1.  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je prevádzkovateľ a dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (napr. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov),
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitných predpisov ( napr. zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 3.  splnenie zákonných povinnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Kategórie dotknutých osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania:

 •  krstné meno a priezvisko
 • titul
 • rodné meno
 • adresa trvalého pobytu
 • údaj o štátnej príslušnosti
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • druh a číslo dokladu totožnosti


Ďalšie osobné údaje

 • telefónne číslo
 • adresa pre doručovanie elektronickej pošty
 • údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi

 

Osobitná kategória osobných údajov

 •  vyhlásenie o spôsobilosti na právne účely

 

Osobitný údaj týkajúci sa ekonomickej identity

 • údaj o bankovom účte
 •  údaje o úverovej spôsobilosti


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 • Všetky osobné údaje budú ukladané v interných systémoch   prevádzkovateľa a budú ďalej poskytované len záujemcom o predaj/kúpu/nájom nehnuteľností,
 •   subjektom verejnej správy a štátnym orgánom, pokiaľ to ukladá zákon,
 • audítori, právni poradcovia, notári, znalci a odhadcovia hodnoty nehnuteľností, daňoví, účtovní a finanční sprostredkovatelia, banky, poisťovne,
 • osoby vykonávajúce reklamnú a marketingovú činnosť pre prevádzkovateľa, za účelom inzercie a tiež prevádzkovatelia internetových realitných portálov v realitných CRM softvéroch,
 • prevádzkovateľ nesmie prenášať osobné údaje do tretích krajín alebo do medzinárodnej organizácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby.

 

Oprávnenia dotknutej osoby:

Dotknutá osoba môže uplatňovať svoje požiadavky elektronicky emailom alebo listom na uvedenú adresu prevádzkovateľa v kontaktných údajoch. V žiadosti je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefón a e-mailovú adresu  alebo adresu trvalého bydliska dotknutej osoby. Žiadosť dotknutej osoby je povinný prevádzkovateľ  zo zákona spracovať do 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodených prípadoch môže byť uvedená lehota predĺžená na 60 dní, o čom bude dotknutá osoba informovaná.

Dotknutá osoba  má voči prevádzkovateľovi, ktorý spracováva jej osobné údaje nasledovné práva:


Právo na prístup k údajom

Získavanie dokladu o tom, či prevádzkovateľ spracúva  osobné údaje dotknutej osoby, aký druh údajov je spracúvaný, za akým účelom, komu boli osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budú osobné údaje uchovávané.

Právo na opravu

Dotknutá osoba môže v prípade že sú spracúvané nesprávne osobné údaje požiadať prevádzkovateľa o ich neodkladnú nápravu.

 

Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má  právo na vymazanie spracúvaných osobných údajov pri splnení nasledovných podmienok:

a) údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,

c) dotknutá osoba písomne namietne na základe konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo je písomne namietnuté spracúvanie za účelom priameho marketingu,

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.


Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo písomne požiadať prevádzkovateľa o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

a) ak je podozrenie, že sú spracúvané nesprávne osobné údaje do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov nie je v súlade so zákonom a dotknutá osoba namiesto vymazania osobných údajov požiada písomne prevádzkovateľa o obmedzenie ich spracúvania,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vlastné účely dotknutej osoby na  preukázania, uplatňovania alebo obhajovania jeho právnych nárokov,

d) v prípade, ak namieta dotknutá osoba spracúvanie osobných údajov, do doby overenia, či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad oprávnenými záujmami.


Právo namietať

Právo namietať z dôvodov týkajúcich sa  konkrétnej situácie spracúvania osobných údajov,     ktoré je vykonávané na základe prevádzkovateľom oprávneného záujmu.

Oprávnená osoba má vždy  právo namietať voči spracúvaniu  osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.